dataframe 按条件替换某一列中的值方法

  • 2023-04-07 21:18:05

如下所示:

import pandas as pd

content = ['t', 'f'] * 10

data = pd.dataframe(content, columns=['y'])
print(data)
y
0 t
1 f
2 t
3 f
4 t
5 f
6 t
7 f
8 t
9 f
10 t
11 f
12 t
13 f
14 t
15 f
16 t
17 f
18 t
19 f

data.loc[data['y'] == 't'] = 1
data.loc[data['y'] == 'f'] = 0

print(data)
 y
0 1
1 0
2 1
3 0
4 1
5 0
6 1
7 0
8 1
9 0
10 1
11 0
12 1
13 0
14 1
15 0
16 1
17 0
18 1
19 0

以上这篇dataframe 按条件替换某一列中的值方法就是小编分享给大家的全部内容了,希望能给大家一个参考,也希望大家多多支持。

猜你喜欢