python(leetcode)-重复元素算法题

 • 2023-01-13 11:39:48

leetcode初级算法 

问题描述

给定一个整数数组,判断是否存在重复元素。

如果任何值在数组中出现至少两次,函数返回 true。如果数组中每个元素都不相同,则返回 false。

 

该问题表述非常简单 查看数组中是否有相同元素

解法一:(未通过-超出时间限制)

思路:利用list的内置函数count计算每一个元素的数量 如果出现大于1则return true  如果都等于1 return false

 1 class solution:
 2   def containsduplicate(self, nums):
 3     """
 4     :type nums: list[int]
 5     :rtype: bool
 6     """
 7     count=0
 8     if(len(nums)==0):
 9       return false
10     else:
11       for i in nums:
12         if(nums.count(i)!=1):
13           return true
14       return false
15 if __name__=="__main__":
16   s=solution()
17   li=[2,4,6,5]
18   print(s.containsduplicate(li))

python(leetcode)-重复元素算法题

分析原因:内置函数list.count(i)时间复杂度为o(n) 外面嵌套一层循环 总的时间为o(n^2)

 

解法二(通过)

思路 首先利用内置函数sort()将list排序  然后对每两个相邻位置进行判断是否相等 如果有相同则return true 否则return false

 1 class solution:
 2   def containsduplicate2(self,nums):
 3     nums.sort()
 4     if (len(nums) == 0):
 5       return false
 6     else:
 7       for i in range(len(nums)-1):
 8         left=nums[i+1]
 9         right=nums[i]
10         result=left==right
11         if(result):
12           return true
13       return false
14 if __name__=="__main__":
15   s=solution()
16   li=[2,4,6,5]
17   print(s.containsduplicate2(li))

解法三(通过)

思路:利用set()的特性不存在重复元素  然后判断set的长度和list的长度

 1 class solution:
 2   def containsduplicate(self, nums):
 3     """
 4     :type nums: list[int]
 5     :rtype: bool
 6     """
 7     set1 = set(nums)
 8     if len(set1) == len(nums):
 9       return false
10     else:
11       return true
12 if __name__=="__main__":
13   s=solution()
14   li=[2,4,6,5]
15   print(s.containsduplicate2(li))

 

猜你喜欢